ยินดีต้อนรับเข้าสู่
"ระบบคัดกรองผลงานวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา"
เข้าสู่ระบบ

ประกาศผลการคัดกรองผลงานวิชาการ ปี 2560
     ประเภท CQI-Clinic
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล สถานบริการ อำเภอ จังหวัด
กลุ่ม รพ.สต./ศสม.
1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ร่วมใส่ใจ ทุกมิติสุขภาพ นางคอลีเยาะ กาซา ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลยะรัง ยะรัง ปัตตานี
2 ผลการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นางสาวนุสรีน่า เสรีรักษ์ รพ.สต.ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล
3 ชุมชนจัดการความดันโลหิตสูงและเบาหวานสู่การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมด้วย “โปรแกรมคนสุไหงบาตูสุขภาพดี”
นางสาวสุรียานี สาเมาะ รพ.สต.ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส
กลุ่ม รพช.
1 NATAWEE prevention of birth asphyxia นางสาวชุลี บุญเลิศ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ นาทวี สงขลา
2 I Can Save My Cost : ลดต้นทุน ในการสั่งใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างสมเหตุสมผล นายอิสระ เลื่อนแป้น โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
3 การเปรียบเทียบการทดสอบ VCT กับ 20 min WBCT ในผู้ป่วยถูกงูกัด กรณีศึกษา โรงพยาบาลควนกาหลง นายชากิร มรรคาเขต โรงพยาบาลควนกาหลง ควนกาหลง สตูล
กลุ่ม รพศ./รพท.
1 เฝ้าระวังดี Phlebitis ลดลง นางสาวสุรัสวดี ไมตรีกุล โรงพยาบาลยะลา เมือง ยะลา
2 ผลของการใช้นวัตกรรมการช่วยหายใจด้วยแรงดันบวกอย่างต่อเนื่อง
ทางจมูกต่อการบาดเจ็บของผิวหนังบริเวณจมูกในทารกแรกเกิด หออภิบาลทารกแรกเกิด (NICU)
นางสาวจารุณี เส็มอุมา โรงพยาบาลหาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
3 การพัฒนาระบบช่องทางด่วนผู้ป่วยกลุ่มภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ในหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและเครือข่าย นางสาวนูร์อาลาณีย์ วาหะ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

     ประเภท CQI-NonClinic
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล สถานบริการ อำเภอ จังหวัด
1 พัฒนาการบริการเครื่องมือทางการแพทย์ สู่ เครือข่าย รพสต.อย่างเข้าถึงและเข้าใจ นางพจนา เม่งอำพัน โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยี่งอ นราธิวาส
2 ขยายเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา warfarin จังหวัดสตูล ภญ.วรินญา แซ่ตัน โรงพยาบาลสตูล เมือง สตูล
3 ลดค่าใช้จ่ายในการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้อง
ปฏิบัติการที่ส่งต่อยังสถานบริการอื่น (Lab ส่งต่อ)
นางรุสนี วาอายีตา โรงพยาบาลรามัน รามัน ยะลา

     ประเภท R2R
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล สถานบริการ อำเภอ จังหวัด
กลุ่ม รพ.สต./ศสม.
1 ผลขอการนวดเท้าร่วมกับการแช่เท้าด้วยสมุนไพร นางสาวพัตนี หะยีดอเลาะ รพ.สต.บ้านกะลูบี ตำบลมาโมง สุคิริน นราธิวาส
2 การพัฒนาระบบติดตามการเคลือบฟลูออไรด์วาร์นิชในเด็ก
อายุต่ำกว่า 3 ปี เขตพื้นที่รับผิดชอบรพ.สต.พรุชิง ตำบลท่าม่วง
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
นายมะยา ยูโซะ รพ.สต.พรุชิง เทพา สงขลา
3 ประสิทธิผลของโปรแกรมการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อสนับสนุน
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถ
ควบคุมโรคได้
นางรสสุคนธ์ ภักดีไพบูลย์สกุล คลินิคใกล้ใจโรงพยาบาลระโนด ระโนด สงขลา
กลุ่ม รพช.
1 ผลของการใช้ Du(all) raman model ต่ออัตราการปรับลดยาต้านเกล็ดเลือด 2 ชนิด ปริมาณการใช้และค่าใช้จ่ายด้านยา ตามระยะเวลาอย่างเหมาะสมตาม ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดโรงพยาบาลรามัน ภญ.นาเดีย เจะเอาะ โรงพยาบาลรามัน รามัน ยะลา
2 ผลของโปรแกรม Love for teen ต่อการเข้าถึงและยอมรับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรในมารดาวัยรุ่น พญ.วรพิณ วิทยวราวัฒน์ โรงพยาบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
3 การพัฒนาโปรแกรมการลดน้ำหนักของประชาชนที่มีภาวะอ้วน
ในตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
นางสาววรรณี ปาทาน โรงพยาบาลท่าแพ ท่าแพ สตูล
กลุ่ม รพศ./รพท.
1 ผลของการบริหารร่างกาย 5 ท่าด้วยศาสตร์มณีเวชต่อการไหลของน้้านมในหญิงหลังคลอด นางสาวหนึ่งฤทัย บ็ญสันติ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส
2 การออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มและเพิ่มความสามารถ
การทรงตัวในผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน
นายจตุรวิทย์ เจ๊ะเย็ง โรงพยาบาลยะลา เมือง ยะลา
3 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพ้ยา และพฤติกรรมการพกบัตรแพ้ยา
ของผู้ป่วยหลังได้รับการประเมินการแพ้ยาและคำแนะนำจากเภสัชกร
ในโรงพยาบาลพัทลุง
นางสาวเบญจวรรณ อยู่คง โรงพยาบาลพัทลุง เมือง พัทลุง

     ประเภทวิจัย
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล สถานบริการ อำเภอ จังหวัด
1 ผลของโปรแกรมจัดการผู้ป่วยรายกรณีในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จ.พัทลุง
นางสาวอุบลรัตน์ รัตนอุไร โรงพยาบาลพัทลุง เมือง พัทลุง
2 การพัฒนาแนวทางในดูแลผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา รพ.สะเดา นายเนตรชนก จุละวรรณโณ โรงพยาบาลสะเดา สะเดา สงขลา
3 ผลการใช้แนวปฏิบัติในป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการ
ใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อ
ในกระแสเลือดที่สัมพันธ์กับการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำ
ส่วนกลางในหอผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่ โรงพยาบาลสงขลา
นางสาวนงนุช เคี่ยมการ โรงพยาบาลสงขลา เมือง สงขลา