กรุณารอสักครู่...

ระบบสารสนเทศด้านข้อมูลสุขภาพจังหวัดยะลา

คุณภาพข้อมูล ตามหัวข้อการตรวจสอบ

สามารถเลือกแฟ้มเพื่อดูตามปัญหาที่พบได้