ระบบตรวจสอบคุณภาพตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

ตรวจสอบผลการส่งข้อมูลเข้า HDC สำเร็จและไม่สำเร็จ

ช่วงเวลา 2014.10.01 ถึง 2018.08.17
ตรวจสอบข้อมูลรายสถานบริการ รายเดือน รายแฟ้ม
อำเภอ จำนวนที่ส่งสำเร็จ จำนวนที่ส่งไม่สำเร็จ ร้อยละที่ผิดพลาด
0 0 0
รวม 0 0 0