ตรวจสอบผลการส่งข้อมูลเข้า HDC สำเร็จและไม่สำเร็จ

ช่วงเวลา 2014.10.01 ถึง 2019.02.23
ตรวจสอบข้อมูลรายสถานบริการ รายเดือน รายแฟ้ม
อำเภอ จำนวนที่ส่งสำเร็จ จำนวนที่ส่งไม่สำเร็จ ร้อยละที่ผิดพลาด
0 0 0
รวม 0 0 0