ระบบตรวจสอบคุณภาพตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ
สถิติการเข้าใช้งานระบบ
สถานบริการ จำนวนครั้ง เข้าใช้งานครั้งหลังสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก 1 2018-08-17 14:02:47
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 1 2018-08-17 11:28:34
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 1 2018-08-17 10:12:10
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด 1 2018-08-17 09:35:33
รวมจำนวนสถานบริการที่เข้าใช้งานระบบทั้งหมด 4 แห่ง