ตรวจสอบแฟ้มประชากร(Person)
ตรวจสอบข้อมูลซ้าซ้อนรายอำเภอ

ตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนราย รพสต.
ตรวจสอบข้อมูลซ้าซ้อนโดยเลข 13 หลัก
-------------------------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบความสัมพันธ์แฟ้มประชากร กับแฟ้มข้อมูลประวัติการตาย(Death)
ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับแฟ้ม Death
------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัยซ้ำซ้อน จังหวัด ยะลา
กรุณาระบุรหัสสถานบริการ 5 หลัก ::
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
รหัสเลขประจำตัวประชาชน PID รหัสสถานบริการที่มีประเภทการอยู่อาศัยซ้ำซ้อน ชื่อสถานบริการที่มีประเภทการอยู่อาศัยซ้ำซ้อน ประเภทที่อยู่ TypeAreaที่ซ้ำ