ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10084 รพ.สต.บ้านอุเผะ ตำบลกรงปินัง 8
10085 รพ.สต.บ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง 5
10086 รพ.สต.บ้านดุซงกูจิ ตำบลสะเอะ 12
10087 รพ.สต.บ้านห้วยกระทิง ตำบลห้วยกระทิง 12
10088 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 16
99744 หน่วยบริการ ปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 20
รวม 73