ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10064 รพ.สต.บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง 6
10065 รพ.สต.กาลอ ตำบลกาลอ 1
10066 รพ.สต.บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ 6
10067 รพ.สต.บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู 8
10068 รพ.สต.บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ 3
10069 รพ.สต.จะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 3
10070 รพ.สต.บ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง 4
10071 รพ.สต.บ้านเกาะ 1
10072 รพ.สต.บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม 7
10073 รพ.สต.บ้านบาลอ ตำบลบาลอ 3
10074 รพ.สต.บ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย 2
10075 รพ.สต.บ้านปงตา ตำบลบือมัง 7
10076 รพ.สต.บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ 5
10077 รพ.สต.บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 7
10078 รพ.สต.บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง 10
10079 รพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ 3
99737 หน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลรามัน 19
รวม 95