ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10064 รพ.สต.บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง 2
10065 รพ.สต.กาลอ ตำบลกาลอ 1
10066 รพ.สต.บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ 4
10067 รพ.สต.บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู 4
10068 รพ.สต.บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ 1
10069 รพ.สต.จะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 2
10071 รพ.สต.บ้านเกาะ 2
10072 รพ.สต.บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม 2
10074 รพ.สต.บ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย 1
10075 รพ.สต.บ้านปงตา ตำบลบือมัง 3
10077 รพ.สต.บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 3
10078 รพ.สต.บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง 10
10079 รพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ 3
99737 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.รามัน 32
รวม 70