ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10064 รพ.สต.บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง 9
10065 รพ.สต.กาลอ ตำบลกาลอ 3
10066 รพ.สต.บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ 16
10067 รพ.สต.บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู 9
10069 รพ.สต.จะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 15
10071 รพ.สต.บ้านเกาะ 5
10072 รพ.สต.บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม 14
10073 รพ.สต.บ้านบาลอ ตำบลบาลอ 2
10074 รพ.สต.บ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย 2
10075 รพ.สต.บ้านปงตา ตำบลบือมัง 9
10076 รพ.สต.บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ 3
10077 รพ.สต.บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 12
10078 รพ.สต.บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง 12
10079 รพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ 1
99737 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.รามัน 22
รวม 134