ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10064 รพ.สต.บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง 8
10065 รพ.สต.กาลอ ตำบลกาลอ 1
10066 รพ.สต.บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ 6
10067 รพ.สต.บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู 7
10068 รพ.สต.บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ 9
10069 รพ.สต.จะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 8
10070 รพ.สต.บ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง 3
10071 รพ.สต.บ้านเกาะ 1
10072 รพ.สต.บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม 13
10073 รพ.สต.บ้านบาลอ ตำบลบาลอ 1
10075 รพ.สต.บ้านปงตา ตำบลบือมัง 11
10076 รพ.สต.บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ 12
10077 รพ.สต.บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 19
10078 รพ.สต.บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง 8
10079 รพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ 5
11434 โรงพยาบาลรามัน 1
รวม 113