ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10064 รพ.สต.บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง 5
10065 รพ.สต.กาลอ ตำบลกาลอ 1
10066 รพ.สต.บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ 10
10067 รพ.สต.บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู 5
10068 รพ.สต.บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ 3
10069 รพ.สต.จะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 6
10071 รพ.สต.บ้านเกาะ 2
10072 รพ.สต.บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม 9
10074 รพ.สต.บ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย 1
10076 รพ.สต.บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ 1
10077 รพ.สต.บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 3
10078 รพ.สต.บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง 6
99737 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.รามัน 4
รวม 56