ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10064 รพ.สต.บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง 8
10065 รพ.สต.กาลอ ตำบลกาลอ 7
10067 รพ.สต.บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู 6
10068 รพ.สต.บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ 11
10069 รพ.สต.จะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 5
10070 รพ.สต.บ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง 3
10071 รพ.สต.บ้านเกาะ 2
10072 รพ.สต.บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม 31
10073 รพ.สต.บ้านบาลอ ตำบลบาลอ 5
10074 รพ.สต.บ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย 4
10075 รพ.สต.บ้านปงตา ตำบลบือมัง 6
10076 รพ.สต.บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ 7
10077 รพ.สต.บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 6
10078 รพ.สต.บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง 11
10079 รพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ 4
99737 หน่วยบริการปฐมภูมิ กลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลรามัน 15
รวม 131