ระบบตรวจสอบคุณภาพตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10064 รพ.สต.บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง 11
10065 รพ.สต.กาลอ ตำบลกาลอ 2
10066 รพ.สต.บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ 10
10067 รพ.สต.บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู 8
10068 รพ.สต.บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ 7
10069 รพ.สต.จะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 7
10071 รพ.สต.บ้านเกาะ 3
10072 รพ.สต.บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม 17
10073 รพ.สต.บ้านบาลอ ตำบลบาลอ 2
10074 รพ.สต.บ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย 3
10075 รพ.สต.บ้านปงตา ตำบลบือมัง 1
10076 รพ.สต.บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ 2
10077 รพ.สต.บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 11
10078 รพ.สต.บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง 9
10079 รพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ 3
99737 หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.รามัน 14
รวม 110