ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10064 รพ.สต.บ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง 3
10065 รพ.สต.กาลอ ตำบลกาลอ 3
10066 รพ.สต.บ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ 3
10067 รพ.สต.บ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู 3
10068 รพ.สต.บ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ 5
10069 รพ.สต.จะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 3
10070 รพ.สต.บ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง 3
10072 รพ.สต.บ้านมีดิง ตำบลเนินงาม 5
10073 รพ.สต.บ้านบาลอ ตำบลบาลอ 3
10075 รพ.สต.บ้านปงตา ตำบลบือมัง 2
10076 รพ.สต.บ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ 2
10077 รพ.สต.บ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 6
10078 รพ.สต.บ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง 6
รวม 47