ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10055 รพ.สต.บ้านลากอ ตำบลยะหา 29
10056 รพ.สต.บ้านละแอ ตำบลละแอ 13
10057 รพ.สต.บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต 4
10058 รพ.สต.บ้านปะแต ตำบลปะแต 6
10059 รพ.สต.บ้านปูแล บาโร๊ะ 28
10060 รพ.สต.บ้านนอก ตำบลตาชี 1
10061 รพ.สต.บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน 10
10062 รพ.สต.บ้านปาแดรู ตำบลกาตอง 11
10063 รพ.สต.บ้านกาตอง ตำบลกาตอง 12
11461 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 2
14110 รพ.สต.บ้านกูแบรายอ 2
77685 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา 80
รวม 198