ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10055 รพ.สต.บ้านลากอ ตำบลยะหา 2
10056 รพ.สต.บ้านละแอ ตำบลละแอ 7
10057 รพ.สต.บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต 3
10058 รพ.สต.บ้านปะแต ตำบลปะแต 3
10059 รพ.สต.บ้านปูแล บาโร๊ะ 3
10060 รพ.สต.บ้านนอก ตำบลตาชี 3
10061 รพ.สต.บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน 14
10062 รพ.สต.บ้านปาแดรู ตำบลกาตอง 1
10063 รพ.สต.บ้านกาตอง ตำบลกาตอง 2
11461 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 18
77685 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา 9
รวม 65