ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10055 รพ.สต.บ้านลากอ ตำบลยะหา 19
10056 รพ.สต.บ้านละแอ ตำบลละแอ 17
10057 รพ.สต.บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต 27
10058 รพ.สต.บ้านปะแต ตำบลปะแต 25
10059 รพ.สต.บ้านปูแล บาโร๊ะ 26
10060 รพ.สต.บ้านนอก ตำบลตาชี 6
10061 รพ.สต.บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน 23
10063 รพ.สต.บ้านกาตอง ตำบลกาตอง 1
14110 รพ.สต.บ้านกูแบรายอ 25
77685 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา 36
รวม 205