ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10055 รพ.สต.บ้านลากอ ตำบลยะหา 55
10056 รพ.สต.บ้านละแอ ตำบลละแอ 15
10057 รพ.สต.บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต 12
10058 รพ.สต.บ้านปะแต ตำบลปะแต 18
10059 รพ.สต.บ้านปูแล บาโร๊ะ 59
10060 รพ.สต.บ้านนอก ตำบลตาชี 9
10061 รพ.สต.บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน 25
10062 รพ.สต.บ้านปาแดรู ตำบลกาตอง 11
10063 รพ.สต.บ้านกาตอง ตำบลกาตอง 8
11461 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา 12
14110 รพ.สต.บ้านกูแบรายอ 5
77685 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา 270
รวม 499