ระบบตรวจสอบคุณภาพตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10055 รพ.สต.บ้านลากอ ตำบลยะหา 12
10056 รพ.สต.บ้านละแอ ตำบลละแอ 12
10057 รพ.สต.บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต 9
10058 รพ.สต.บ้านปะแต ตำบลปะแต 7
10059 รพ.สต.บ้านปูแล บาโร๊ะ 12
10060 รพ.สต.บ้านนอก ตำบลตาชี 3
10061 รพ.สต.บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน 8
10062 รพ.สต.บ้านปาแดรู ตำบลกาตอง 2
10063 รพ.สต.บ้านกาตอง ตำบลกาตอง 1
77685 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา 18
รวม 84