ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10055 รพ.สต.บ้านลากอ ตำบลยะหา 19
10056 รพ.สต.บ้านละแอ ตำบลละแอ 8
10057 รพ.สต.บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต 7
10058 รพ.สต.บ้านปะแต ตำบลปะแต 4
10059 รพ.สต.บ้านปูแล บาโร๊ะ 6
10060 รพ.สต.บ้านนอก ตำบลตาชี 3
10061 รพ.สต.บ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน 6
10062 รพ.สต.บ้านปาแดรู ตำบลกาตอง 5
10063 รพ.สต.บ้านกาตอง ตำบลกาตอง 13
77685 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา 44
รวม 115