ระบบตรวจสอบคุณภาพตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10050 รพ.สต.บ้านแหร ตำบลบ้านแหร 9
10051 รพ.สต.บ้านละหาด ตำบลแม่หวาด 9
10052 รพ.สต.บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด 3
10053 รพ.สต.บ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด 2
10054 รพ.สต.บ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด 5
10647 รพ.สต.บ้านกระป๋อง ตำบลแม่หวาด 3
11433 โรงพยาบาลธารโต 7
14109 รพ.สต.บ้านซาไก ตำบลบ้านแหร 4
14211 รพ.สต.บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต 1
14993 รพ.สต.บ้านศรีนคร 5
รวม 48