ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10050 รพ.สต.บ้านแหร ตำบลบ้านแหร 25
10051 รพ.สต.บ้านละหาด ตำบลแม่หวาด 48
10052 รพ.สต.บ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด 3
10054 รพ.สต.บ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด 31
10647 รพ.สต.บ้านกระป๋อง 2
11433 โรงพยาบาลธารโต 25
14109 รพ.สต.บ้านซาไก ตำบลบ้านแหร 12
14211 รพ.สต.บ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต 3
14993 รพ.สต.บ้านศรีนคร 11
รวม 160