ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10031 รพ.สต.บ้านยะรม ตำบลยะรม 5
10032 รพ.สต.บ้านราโมง ตำบลยะรม 12
10033 รพ.สต.บ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ 2
10034 รพ.สต.บ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ 8
10035 รพ.สต.บ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ 7
10036 รพ.สต.บ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 42
10037 รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง 13
10038 รพ.สต.ธารน้ำทิพย์ 6
10642 รพ.สต.บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ 16
12433 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง 16
23562 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 7
77767 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 9
รวม 143