ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10032 รพ.สต.บ้านราโมง ตำบลยะรม 12
10035 รพ.สต.บ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ 1
10036 รพ.สต.บ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 17
10037 รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง 5
10038 รพ.สต.ธารน้ำทิพย์ 3
10642 รพ.สต.บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ 7
23562 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 9
77501 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองกิโลเมตรที่ 3 19
รวม 73