ระบบตรวจสอบคุณภาพตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10031 รพ.สต.บ้านยะรม ตำบลยะรม 1
10032 รพ.สต.บ้านราโมง ตำบลยะรม 6
10036 รพ.สต.บ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 2
12433 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง 1
23562 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 3
รวม 13