ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10031 รพ.สต.บ้านยะรม ตำบลยะรม 3
10032 รพ.สต.บ้านราโมง ตำบลยะรม 7
10033 รพ.สต.บ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ 1
10036 รพ.สต.บ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 4
10037 รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง 3
12433 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง 7
23562 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 6
77767 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 3
รวม 34