ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10031 รพ.สต.บ้านยะรม ตำบลยะรม 1
10032 รพ.สต.บ้านราโมง ตำบลยะรม 17
10033 รพ.สต.บ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ 4
10034 รพ.สต.บ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ 1
10036 รพ.สต.บ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 4
10038 รพ.สต.ธารน้ำทิพย์ 4
10642 รพ.สต.บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ 4
12433 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง 7
23562 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 21
77767 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 12
รวม 75