ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10032 รพ.สต.บ้านราโมง ตำบลยะรม 3
10033 รพ.สต.บ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ 5
10034 รพ.สต.บ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ 4
10035 รพ.สต.บ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ 1
10036 รพ.สต.บ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 3
10037 รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง 4
10038 รพ.สต.ธารน้ำทิพย์ 3
10642 รพ.สต.บ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ 1
12433 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง 4
23562 ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 4
รวม 32