ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10015 รพ.สต.บ้านยะลา ตำบลยะลา 2
10016 รพ.สต.บ้านบุดี ตำบลบุดี 14
10017 รพ.สต.บุดี ตำบลบุดี 23
10018 รพ.สต.ยุโป 8
10019 รพ.สต.บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป 5
10020 รพ.สต.บ้านลิดล ตำบลลิดล 13
10021 รพ.สต.บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 13
10022 รพ.สต.บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 3
10023 รพ.สต.บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ 4
10024 รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา 10
10025 รพ.สต.บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง 19
10026 รพ.สต.บ้านตาสา ตำบลพร่อน 9
10027 รพ.สต.บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง 25
10028 รพ.สต.สะเตงนอก ตำบลสะเตง 85
10029 รพ.สต.บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ 5
10030 รพ.สต.บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ 17
14108 รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก 14
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง 17
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 24
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 23
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 35
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 72
77684 รพ.สต.นิบงบารู 58
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 3
รวม 501