ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10015 รพ.สต.บ้านยะลา ตำบลยะลา 6
10016 รพ.สต.บ้านบุดี ตำบลบุดี 7
10017 รพ.สต.บุดี ตำบลบุดี 8
10018 รพ.สต.ยุโป 6
10019 รพ.สต.บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป 1
10020 รพ.สต.บ้านลิดล ตำบลลิดล 1
10021 รพ.สต.บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 9
10022 รพ.สต.บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 12
10023 รพ.สต.บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ 9
10024 รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา 12
10025 รพ.สต.บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง 8
10026 รพ.สต.บ้านตาสา ตำบลพร่อน 8
10027 รพ.สต.บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง 11
10028 รพ.สต.สะเตงนอก ตำบลสะเตง 58
10029 รพ.สต.บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ 2
10030 รพ.สต.บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ 14
14108 รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก 3
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง 12
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 26
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 13
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 25
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 19
77684 หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู 35
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 6
รวม 311