ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10015 รพ.สต.บ้านยะลา ตำบลยะลา 1
10016 รพ.สต.บ้านบุดี ตำบลบุดี 20
10017 รพ.สต.บุดี ตำบลบุดี 25
10018 รพ.สต.ยุโป 7
10019 รพ.สต.บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป 5
10020 รพ.สต.บ้านลิดล ตำบลลิดล 23
10021 รพ.สต.บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 19
10022 รพ.สต.บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 9
10023 รพ.สต.บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ 4
10024 รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา 11
10025 รพ.สต.บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง 18
10026 รพ.สต.บ้านตาสา ตำบลพร่อน 14
10027 รพ.สต.บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง 37
10028 รพ.สต.สะเตงนอก ตำบลสะเตง 97
10029 รพ.สต.บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ 10
10030 รพ.สต.บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ 19
14108 รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก 14
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง 27
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 29
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 32
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 43
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 82
77684 รพ.สต.นิบงบารู 73
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 3
รวม 622