ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10016 รพ.สต.บ้านบุดี ตำบลบุดี 4
10017 รพ.สต.บุดี ตำบลบุดี 2
10018 รพ.สต.ยุโป 10
10019 รพ.สต.บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป 2
10020 รพ.สต.บ้านลิดล ตำบลลิดล 9
10021 รพ.สต.บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 18
10022 รพ.สต.บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 7
10023 รพ.สต.บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ 1
10024 รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา 7
10025 รพ.สต.บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง 9
10026 รพ.สต.บ้านตาสา ตำบลพร่อน 11
10027 รพ.สต.บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง 20
10028 รพ.สต.สะเตงนอก ตำบลสะเตง 36
10029 รพ.สต.บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ 2
10030 รพ.สต.บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ 4
14108 รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก 1
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง 23
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 13
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 18
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 24
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 23
77684 หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู 26
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 17
รวม 287