ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10015 รพ.สต.บ้านยะลา ตำบลยะลา 2
10016 รพ.สต.บ้านบุดี ตำบลบุดี 4
10017 รพ.สต.บุดี ตำบลบุดี 6
10018 รพ.สต.ยุโป 3
10019 รพ.สต.บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป 1
10021 รพ.สต.บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 4
10022 รพ.สต.บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 15
10023 รพ.สต.บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ 2
10024 รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา 9
10025 รพ.สต.บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง 6
10026 รพ.สต.บ้านตาสา ตำบลพร่อน 5
10027 รพ.สต.บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง 1
10028 รพ.สต.สะเตงนอก ตำบลสะเตง 26
10030 รพ.สต.บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ 3
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง 9
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 9
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 14
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 17
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 3
77684 หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู 16
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 1
รวม 156