ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10015 รพ.สต.บ้านยะลา ตำบลยะลา 8
10016 รพ.สต.บ้านบุดี ตำบลบุดี 8
10017 รพ.สต.บุดี ตำบลบุดี 9
10018 รพ.สต.ยุโป 6
10019 รพ.สต.บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป 1
10020 รพ.สต.บ้านลิดล ตำบลลิดล 2
10021 รพ.สต.บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 8
10022 รพ.สต.บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 14
10023 รพ.สต.บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ 8
10024 รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา 13
10025 รพ.สต.บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง 10
10026 รพ.สต.บ้านตาสา ตำบลพร่อน 12
10027 รพ.สต.บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง 14
10028 รพ.สต.สะเตงนอก ตำบลสะเตง 68
10029 รพ.สต.บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ 2
10030 รพ.สต.บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ 17
14108 รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก 4
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง 23
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 28
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 21
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 31
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 55
77684 รพ.สต.นิบงบารู 39
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 8
รวม 409