ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10015 รพ.สต.บ้านยะลา ตำบลยะลา 4
10016 รพ.สต.บ้านบุดี ตำบลบุดี 7
10017 รพ.สต.บุดี ตำบลบุดี 2
10018 รพ.สต.ยุโป 4
10019 รพ.สต.บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป 2
10021 รพ.สต.บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 2
10022 รพ.สต.บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 15
10023 รพ.สต.บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ 6
10024 รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา 12
10025 รพ.สต.บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง 9
10026 รพ.สต.บ้านตาสา ตำบลพร่อน 8
10027 รพ.สต.บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง 9
10028 รพ.สต.สะเตงนอก ตำบลสะเตง 39
10029 รพ.สต.บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ 5
10030 รพ.สต.บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ 16
14108 รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก 2
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง 14
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 10
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 8
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 15
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 2
77684 หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู 43
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 5
รวม 239