ระบบตรวจสอบคุณภาพตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ

ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน รายสถานบริการ
รหัสสถานบริการ (คลิกที่รหัสสถานบริการเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) ชื่อสถานบริการ จำนวนประชากรที่มี TypeAreaซ้ำ
10015 รพ.สต.บ้านยะลา ตำบลยะลา 1
10016 รพ.สต.บ้านบุดี ตำบลบุดี 6
10017 รพ.สต.บุดี ตำบลบุดี 1
10018 รพ.สต.ยุโป 5
10019 รพ.สต.บ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป 1
10020 รพ.สต.บ้านลิดล ตำบลลิดล 12
10021 รพ.สต.บ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 7
10022 รพ.สต.บ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 16
10023 รพ.สต.บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ 4
10024 รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา 13
10025 รพ.สต.บ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง 5
10026 รพ.สต.บ้านตาสา ตำบลพร่อน 13
10027 รพ.สต.บ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง 12
10028 รพ.สต.สะเตงนอก ตำบลสะเตง 42
10029 รพ.สต.บ้านวังกระ ตำบลตาเซะ 6
10030 รพ.สต.บ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ 16
14108 รพ.สต.บ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก 5
15226 ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง 19
15227 ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 21
24017 ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 5
24018 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 13
24705 ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 8
77684 หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู 23
99745 ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 1
รวม 255