ตรวจสอบแฟ้มประชากร(Person)
ตรวจสอบข้อมูลซ้าซ้อนรายอำเภอ

ตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนราย รพสต.
ตรวจสอบข้อมูลซ้าซ้อนโดยเลข 13 หลัก
-------------------------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบความสัมพันธ์แฟ้มประชากร กับแฟ้มข้อมูลประวัติการตาย(Death)
ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับแฟ้ม Death
------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลประชากรที่มีสถานะเสียชีวิตแล้วในแฟ้ม Person แต่ไม่พบข้อมูลในแฟ้ม Death จังหวัด ยะลา

กรุณาระบุรหัสสถานบริการ 5 หลัก ::
จำนวนทั้งหมด 0 รายการ
รหัสเลขประจำตัวประชาชน PID รหัสบ้าน บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล ชื่อ นามสกุล