ตรวจสอบแฟ้มประชากร(Person)
ตรวจสอบข้อมูลซ้าซ้อนรายอำเภอ

ตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนราย รพสต.
ตรวจสอบข้อมูลซ้าซ้อนโดยเลข 13 หลัก
-------------------------------------------------------------------------------------
ตรวจสอบความสัมพันธ์แฟ้มประชากร กับแฟ้มข้อมูลประวัติการตาย(Death)
ตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับแฟ้ม Death
------------------------------------------------------------------------------------
ค้นหาสถานะประเภทการอยู่อาศัยข้อมูลประชากร จังหวัด ยะลา
รหัสเลขประจำตัวประชาชน
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ::
รหัสเลขประจำตัวประชาชน PID คำนำหน้า ชื่อ สกุล สัญชาติ รหัสสถานบริการที่มีประวัติให้บริการ ชื่อสถานบริการที่มีประวัติให้บริการ สถานะประเภทที่อยู่อาศัย