ตรวจสอบแฟ้ม HOME ผิดพลาด
สถานบริการ ตรวจสอบหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ที่ผิดพลาด (อาจจะเป็นค่าว่าง ค่า 00 หรือ หมู่บ้านที่มีค่ามากกว่าจำนวนหมู่บ้านที่มากที่สุดของจังหวัด)
  หมู่บ้านผิดพลาด ตำบลผิดพลาด อำเภอผิดพลาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะลา ตำบลยะลา 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุดี ตำบลบุดี 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดี ตำบลบุดี 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยุโป 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยามู ตำบลยุโป 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลิดล ตำบลลิดล 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสาป ตำบลท่าสาป 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใหม่ ตำบลลำใหม่ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ ตำบลลำพะยา 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนียง ตำบลเปาะเส้ง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาสา ตำบลพร่อน 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังบูโย ตำบลบันนังสาเร็ง 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเตงนอก ตำบลสะเตง 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกระ ตำบลตาเซะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเซะ ตำบลตาเซะ 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะรม ตำบลยะรม 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านราโมง ตำบลยะรม 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา ตำบลนาเราะแมเราะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.7 ตำบลตาเนาะแมเราะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกม.18 ตำบลตาเนาะแมเราะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธารน้ำทิพย์ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางลาง ตำบลบาเจาะ 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม.26 ตำบลเนาะปูเต๊ะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำนบ ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังบูโบ ตำบลถ้ำทะลุ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะบิงติงงี ตำบลตลิ่งชัน 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิเง๊ะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายตาเอียด ตำบลตลิ่งชัน 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกือลอง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหร ตำบลบ้านแหร 3 1 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละหาด ตำบลแม่หวาด 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร ตำบลแม่หวาด 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 2 ตำบลแม่หวาด 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคอกช้าง ตำบลแม่หวาด 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลากอ ตำบลยะหา 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละแอ ตำบลละแอ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปะแต ตำบลปะแต 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปูแล บาโร๊ะ 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนอก ตำบลตาชี 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลีมาปูโร๊ะ ตำบลบาโงยซิแน 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาแดรู ตำบลกาตอง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาตอง ตำบลกาตอง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือแนบารู ตำบลกาลูบัง 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลอ ตำบลกาลอ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจือแร ตำบลกอตอตือร๊ะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกตาบารู ตำบลโกตาบารู 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเก๊ะรอ ตำบลเก๊ะรอ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะกว๊ะ ตำบลจะกว๊ะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจารังตาดง ตำบลท่าธง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมีดิง ตำบลเนินงาม 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาลอ ตำบลบาลอ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูโบะลาบี ตำบลบาโงย 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงตา ตำบลบือมัง 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาโล๊ะ ตำบลยะต๊ะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแย๊ะ ตำบลอาช่อง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโล๊ะหะลอ ตำบลตะโล๊ะหะลอ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบันนังดามา ตำบลกาบัง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองน้ำใส 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลูโบ๊ะบันยัง ตำบลกาบัง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาละ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุเผะ ตำบลกรงปินัง 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือมุ ตำบลกรงปินัง 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดุซงกูจิ ตำบลสะเอะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกระทิง ตำบลห้วยกระทิง 1
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลเนาะแมเราะ 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระป๋อง ตำบลแม่หวาด 1
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเบตง 2104
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงยบาแด ตำบลสะเตงนอก 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซาไก ตำบลบ้านแหร 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูแบรายอ 2
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีท่าน้ำ ตำบลธารโต 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบือซู ตำบลบันนังสตา 1
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนคร 1
ศูนย์สุขภาพชุชนบ้านสะเตง 1
ศูนย์สุขภาพชุมชนตลาดเก่า 3512
ศูนย์สุขภาพชุมชนศาลาประชาคม 2
ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 เทศบาลนครยะลา 2726
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 เทศบาลนครยะลา 4847
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนคร 2844
หน่วยบริการปฐมภูมินิบงบารู 1
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองยะหา 1
ศูนย์สุขภาพชุมชนสวนน้ำแกรนด์วิลล่า 1188
หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.รามัน 1
หน่วยบริการปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน รพ.บันนังสตา 1
หน่วยบริการ ปฐมภูมิกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 1
ศูนย์สุภาพชุมชนเมืองเวชกรรม 2828
รวม 12270 1 1