ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
02 เบตง 1,292 3 1,289 99.77
04 ธารโต 3,415 32 3,383 99.06
01 เมืองยะลา 14,714 234 14,480 98.41
05 ยะหา 7,105 122 6,983 98.28
03 บันนังสตา 3,427 81 3,346 97.64
08 กรงปินัง 2,226 63 2,163 97.17
06 รามัน 2,496 86 2,410 96.55
07 กาบัง 1,140 53 1,087 95.35
รวม 35,815 674 35,141 98.12
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง เวลา 2018-07-22 19:48:29
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลอัยเยอร์เวง จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ