ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
04 ธารโต 3,415 45 3,370 98.68
01 เมืองยะลา 14,714 196 14,518 98.67
02 เบตง 1,292 18 1,274 98.61
05 ยะหา 7,105 158 6,947 97.78
08 กรงปินัง 2,226 50 2,176 97.75
03 บันนังสตา 3,427 83 3,344 97.58
07 กาบัง 1,140 36 1,104 96.84
06 รามัน 2,496 130 2,366 94.79
รวม 35,815 716 35,099 98
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
เวลา
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
จำนวน ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ