ค้นหาข้อมูลประชากรด้วยเลขบัตรประชาชน
ค้นหาข้อมูลประชากรด้วย ชื่อ-สกุล
ตรวจสอบข้อมูลประชากรที่มีความผิดพลาด
ตรวจสอบแฟ้ม HOME ที่ผิดพลาด
ตรวจสอบข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก
ตรวจสอบผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม เข้า HDC
ข้อมูลประชากรพื้นฐาน
ข้อมูลประชากรที่มีประเภทการอยู่อาศัย ( TypeArea=1, 3) ซ้ำซ้อน
รหัสอำเภอ (คลิกที่รหัสอำเภอเพื่อดูข้อมูลรายสถานบริการ) อำเภอ Person ซ้ำซ้อน ผลงานแก้ไขความซ้ำซ้อนคงเหลือ เปลี่ยนแปลงลดลง ร้อยละความก้าวหน้า
04 ธารโต 3,415 57 3,358 98.33
07 กาบัง 1,140 22 1,118 98.07
01 เมืองยะลา 14,714 296 14,418 97.99
08 กรงปินัง 2,226 69 2,157 96.9
03 บันนังสตา 3,427 156 3,271 95.45
06 รามัน 2,496 114 2,382 95.43
05 ยะหา 7,105 507 6,598 92.86
02 เบตง 1,292 143 1,149 88.93
รวม 35,815 1,364 34,451 96.19
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบล่าสุด 5 อันดับ        
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง เวลา 2017-09-22 15:51:06
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะรม ตำบลยะรม เวลา 2017-09-22 15:43:59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง เวลา 2017-09-22 15:01:17
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะรม ตำบลยะรม เวลา 2017-09-22 14:25:38
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดี ตำบลบุดี เวลา 2017-09-22 13:37:56
สถานบริการที่เข้าใช้งานระบบมากสุด 5 อันดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะรม ตำบลยะรม จำนวน 3 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูแบรายอ จำนวน 2 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติ 1 ตำบลเขื่อนบางลาง จำนวน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอัยเยอร์เวง ตำบลอัยเยอร์เวง จำนวน 1 ครั้ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุดี ตำบลบุดี จำนวน 1 ครั้ง

สถิติการเข้าใช้งานระบบ